همیشه شنیده‌ایم نابینایان از قدرت تماس چشمی و درک برخی واقعیت‌ها از طریق چشم بی‌نصیب هستند اما در مقابل حس ششم تحسین‌برانگیزی دارند. درست مانند کودکان اوتیسمی‌که تنها کافی است با آنها برخورد داشته باشی تا ببینی خداوند به ازای فاکتورهایی که از این کودکان به امانت گرفته آنها را سرشار از معصومیت آفریده است.